Privatumo politika

Kas mes esame

Domeno valdytojas ir svetainės www.vyp.lt operatorius (toliau – Pardavėjas) yra UAB „Visiems ypatingas pasaulis“, įmonės registracijos kodas – 302577053, adresas korespondencijai – P. Višinskio g. 42 – 4, Kaunas, LT-44157, elektroninio pašto adresas – info@vyp.lt.

Bendrosios nuostatos

Ši privatumo politika reglamentuoja svetainės www.vyp.lt ir kliento (toliau – Pirkėjo) pagrindinius duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

Internetinėje parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad Duomenų valdytojas juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

Kokius asmeninius duomenis mes renkame ir kodėl tai darome

Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais. Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir yra nuolat atnaujinami. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems yra suteikta tokia teisė. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Pirkėjas turi teisę žinoti, kokius jo asmeninius duomenis esame sukaupę. Pirkėjas turi teisę sužinoti, kokiems duomenų gavėjams jo asmens duomenys tiekiami ir buvo pateikti per paskutinius 1 metus. Pirkėjas turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius ir netikslius savo asmens duomenis. Pirkėjas turi teisę paprašyti ištrinti sukauptus duomenis apie save ir turi teisę paprašyti nustoti apdoroti sukauptus asmens duomenis. Visa tai gali padaryti parašydamas elektroninį laišką adresu info@vyp.lt. Tokiu atveju Pardavėjas turi įgyvendinti Pirkėjo prašymą per 1 – 2 darbo dienas ir Pirkėjo duomenis ištrinti arba patikimai nuasmeninti. Jeigu Pardavėjas mato grėsmę asmens duomenims, jis turi teisę paprašyti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, leidžiantį tinkamai identifikuoti Pirkėją.

Pardavėjas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris daro užsakymą internetinėje parduotuvėje www.vyp.lt teisę į privatumą. Pardavėjas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą, vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą užsakymo metu nurodytą informaciją) prekių ir paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Pirkėjas darydamas užsakymą gali pareikšti savo sutikimą / nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis padaro pažymėdamas „sutinku, kad mano asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais“ arba nepažymėdamas varnelės (nesutinku).

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Registracijos pateikimo taisyklės

Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti pilną ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikė netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis internetine parduotuve. Pirkėjas turi teisę bet kada keisti ir / ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

Taisyklių keitimas

Pardavėjas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas www.vyp.lt svetainėje. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos (nuo tos dienos, kai jie atsiranda www.vyp.lt svetainėje). Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi Pardavėjo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

Informacijos pateikimas ir saugojimas

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Pardavėjui yra pateikiami elektroniniu paštu info@vyp.lt. Atsakymą Pardavėjas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenzija. Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums info@vyp.lt.